Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_parametry

To jest stara wersja strony!


Grupa danych parametry

Wstęp

  • Zawiera oszacowania parametrów KTT oraz modeli IRT.
    • Każde oszacowanie pochodzi z jakiegoś skalowania - patrz grupa danych skale.
  • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.
  • Aby pobrać grupę danych szkoły wywołujemy funkcję

    pobierz_parametry(src), gdzie

    • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla danych EWD.

library(ZPD)
src = polacz()
 
# pobieramy skale KTT dla sprawdzianu z 2009 roku
skale = pobierz_skale(src, czyKtt = TRUE) %>%
  filter(rodzaj_skali == 'ktt', rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian', rok == 2009) %>%
  select(id_skali, skalowanie, id_testu)
# aby odfiltrować testy z danymi EWD musimy sięgnąć do grupy danych "testy"
testyEwd = pobierz_testy(src) %>%
  filter(dane_ewd == TRUE) %>%
  select(id_testu, arkusz)
# złączamy jedno z drugim - mamy już potrzebne dane - id_skali, skalowanie i arkusz
skale = skale %>%
  inner_join(testyEwd)
 
# pobieramy parametry
parametry = pobierz_parametry(src) %>%
  # ograniczamy tylko do interesujących nas skalowań (jednocześnie dołączamy zmienną "arkusz")
  inner_join(skale) %>%
  # zostawiamy jedynie parametr określający trudność
  filter(parametr == 'mean') %>%
  # wybieramy jedyne interesujące nas zmienne
  select(arkusz, kryterium, wartosc) %>%
  # pobieramy na komputer
  collect() %>%
  # przekształcamy do postaci szerokiej z wersjami arkusza w kolumnach
  reshape2::dcast(kryterium ~ arkusz)
# obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza
parametry$roznica = abs(parametry[, 2] - parametry[, 3])
# wyświetlamy sortując od największej różnicy
parametry %>% arrange(desc(roznica))
r_gr_parametry.1422641675.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 19:14 przez zozlak