Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

To jest stara wersja strony!


Grupa danych kryteriaOceny

Wstęp

 • Pobiera informacje z banku zadań o kryteriach oceny, pytaniach, jak również występowaniu kryteriów oceny w testach.
 • Jednostką obserwacji w grupie danych jest wystąpienie kryterium oceny w teście, Stąd to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie.
  • Taka konstrukcja umożliwia łączenie z grupą danych testy.
  • Aby uniknąć duplikatów, wystarczy usunąć ze zbioru zmienne id_testu, popr_dystraktor, kolejnosc_kryt i wykonać funkcję distinct()
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.
 • Aby pobrać grupę danych kryteriaOceny wywołujemy funkcję

  pobierz_kryteria_oceny(src), gdzie

  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

Typowe zastosowania

Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście

library(ZPD)
src = polacz()
 
testy = pobierz_testy(src)
maksPkt = pobierz_kryteria_oceny(src) %>%
 group_by(id_testu) %>%
 summarize(maks_pkt = sum(l_punktow)) %>%
 inner_join(testy) %>%
 collect()
maksPkt
 • pobieramy wszystkie testy;
 • pobieramy wszystkie kryteria oceny;
 • grupujemy po id_testu;
 • agregujemy sumując l_punktow;
 • złączamy z testami;
 • pobieramy z serwera.

Uwaga

W egzaminie maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie) występuje kryterium oceny walory, które nie liczy się do maksymalnej liczby punktów, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium walory uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia walorów), to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest „przycinany” do 70 punktów.

Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada nie jest w żaden sposób uwzględniana w strukturze bazy danych.

Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie

Chcemy sprawdzić, w których testach zrównujących wykorzystano pytanie 2 z arkusza mc1 (jedno z pytań kotwicy zewnętrznej testów zrównujących).

library(ZPD)
src = polacz()
 
testy = pobierz_testy(src) %>%
 collect()
kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src) %>% 
 collect()
 
mc1 = testy %>%
 filter(grepl('mc1', opis_testu))
 
kryterium = kryteria %>%
 filter(numer_pytania == '2') %>%
 semi_join(mc1) %>%
 select(kryterium)
 
kryteria %>%
 semi_join(kryterium) %>%
 select(id_testu, kryterium) %>%
 inner_join(testy)
 • pobieramy z bazy całą grupę danych testy;
 • pobieramy z bazy całą grupę danych kryteriaOceny;
 • odnajdujemy test mc1;
 • odfiltrowujemy kryteria, tak by były tam jedynie zadania, które:
  • w teście, z którego pochodzą, mają numer 2 (ponieważ numer zadania w ogólności nie musi być liczbą i zmienna numer_pytania jest typu character, piszemy '2');
  • znajdują się w teście mc1 (semi_join(mc1));
 • z odfiltrowanych kryteriów pozostawiamy jedynie zmienną identyfikującą kryterium oceny;
 • odfiltrowujemy z grupy danych kryteria, tak by zostały w niej jedynie informacje o wyszukanym przed chwilą kryterium oceny - ponieważ jednostką obserwacji w zbiorze danych jest wystąpienie kryterium w teście, jest to właśnie to, czego szukamy;
 • aby dowiedzieć się więcej o tych testach (niż samo id_testu) złączamy jeszcze z grupą danych testy.

Warto zauważyć, że gdybyśmy znali id_kryterium poszukiwanego pytania (np. k_1576), wyszukiwanie uprościłoby się do:

library(ZPD)
src = polacz()
 
testy = pobierz_testy(src)
pobierz_kryteria_oceny(src) %>%
 filter(kryterium == 'k_1576') %>%
 select(id_testu) %>%
 inner_join(testy) %>%
 collect()
r_gr_kryteriaoceny.1422642191.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 19:23 przez zozlak