Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
r_gr_kryteriaoceny [2015/09/22 20:31]
zozlak [Wstęp]
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 07:16]
zozlak [Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście]
Linia 9: Linia 9:
     * występowaniu powyższych w [[test|testach]] i [[skala|skalach]].     * występowaniu powyższych w [[test|testach]] i [[skala|skalach]].
  
-  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych **jest wystąpienie [[kryteriumoceny|kryterium oceny]] ​lub [[pseudokryteriumoceny|pseudokryterium oceny]] w [[test|teście]] oraz [[skala|skali]]**. \\ Stąd **to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie**.+  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych **jest wystąpienie [[kryteriumoceny|kryterium oceny]] ​(także jako elementu składowego ​[[pseudokryteriumoceny|pseudokryterium oceny]]w [[test|teście]] oraz [[skala|skali]]**. \\ Stąd **to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie**.
   * **Typowo tak szczegółowo określona jednostka obserwacji nie jest wygodna w użyciu.** Stąd funkcja //​pobierz_kryteria_oceny()//​ umożliwia ograniczenie zakresu pobieranych danych do:   * **Typowo tak szczegółowo określona jednostka obserwacji nie jest wygodna w użyciu.** Stąd funkcja //​pobierz_kryteria_oceny()//​ umożliwia ograniczenie zakresu pobieranych danych do:
     * jedynie informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny (z pominięciem danych o ich występowaniu w testach i skalach)     * jedynie informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny (z pominięciem danych o ich występowaniu w testach i skalach)
-    * informacje ​o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w testach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w skalach) +    * informacji ​o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w testach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w skalach) 
-    * informacje ​o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w skalach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w testach)+    * informacji ​o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w skalach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w testach) 
 +    * można także wybrać, czy traktować pseudokryteria oceny jak pojedyczne kryteria, czy w rozbiciu na kryteria składowe
   * W wypadku korzystania z pełnych danych (a więc z dołączonymi spermutowanymi przez siebie informacjami o występowaniu (pseudo)kryteriów oceny w testach i skalach) należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie w danych duplikatów wynikających z tych permutacji. Jest to najczęstsza przyczyna błędów w analizach z wykorzystaniem tej grupy danych.   * W wypadku korzystania z pełnych danych (a więc z dołączonymi spermutowanymi przez siebie informacjami o występowaniu (pseudo)kryteriów oceny w testach i skalach) należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie w danych duplikatów wynikających z tych permutacji. Jest to najczęstsza przyczyna błędów w analizach z wykorzystaniem tej grupy danych.
  
Linia 22: Linia 23:
   * Dwie najbliżej powiązane grupy danych to   * Dwie najbliżej powiązane grupy danych to
     * [[r_gr_testy|testy]],​ gdzie znaleźć można dokładne informacje o testach     * [[r_gr_testy|testy]],​ gdzie znaleźć można dokładne informacje o testach
-    * [r_gr_parametry|parametry]],​ gdzie znajdują się parametry psychometryczne kryteriów i pseudokryteriów oceny.+    * [[r_gr_parametry|parametry]],​ gdzie znajdują się parametry psychometryczne kryteriów i pseudokryteriów oceny.
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=kryteriaoceny|tutaj]].
  
 ===== Funkcje ===== ===== Funkcje =====
  
-  * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ **Uwaga** parametry //testy// i //skale// zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)! \\ Parametry:+  * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE, kryteria ​= TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ **Uwaga** parametry //testy// i //skale// zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)! \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
     * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]]     * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]]
     * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]     * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]
 +    * //​kryteria//​ - czy dla [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]] pobierać informacje o [[kryteriumoceny|kryteriach oceny]], z których się składają
  
   * //​**pobierz_schematy_odp**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy odpowiedzi pytań. Schemat łączy się z pytaniem poprzez zmienną //​schemat_odp//​ \\ Parametry:   * //​**pobierz_schematy_odp**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy odpowiedzi pytań. Schemat łączy się z pytaniem poprzez zmienną //​schemat_odp//​ \\ Parametry:
Linia 54: Linia 56:
   # pozostawiamy jedynie "​normalne"​ pytania ​   # pozostawiamy jedynie "​normalne"​ pytania ​
   # (patrz opis zmiennej typ_pytania na http://​zpd.ibe.edu.pl/​doku.php?​id=r_zmienne)   # (patrz opis zmiennej typ_pytania na http://​zpd.ibe.edu.pl/​doku.php?​id=r_zmienne)
-  filter(typ_pytania %in% c('otwarte',​ '​rozprawka',​ '​jednokrotnego wyboru')) %>%+  filter(!typ_pytania %in% c('pseudopytanie')) %>%
   # grupujemy po //​id_testu//​   # grupujemy po //​id_testu//​
   group_by(id_testu) %>%   group_by(id_testu) %>%
Linia 68: Linia 70:
 === Uwagi === === Uwagi ===
  
-  * W egzaminie maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie) występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. +  * W egzaminie ​**maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie)** występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. 
-  * W wypadku, gdy egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów.+  * W wypadku, gdy **egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu** (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów
 +  * W wypadku **matury z j. polskiego w //nowej formule// od 2015 roku** choć w schemacie oceniania kryteria //a// oraz //b// omawiane są osobno, to na kartach punktacji odnotowywana jest jedynie ich łączna punktacja. Powoduje to, że w bazie danych istnieją zarówno kryteria oceny //a// oraz //b// (dla odnotowania faktycznej struktury arkusza), jak i kryterium //ab// (w którym umieszczana jest suma punktów w taki sposób, w jaki gromadzą je OKE). W powyższym przykładzie zliczane są one niezależnie od siebie powodując, że łączna liczba punktów za kryteria //a// oraz //b// ulega podwojeniu. Ten wyjątek wchodzi w interakcję z opisanym w punkcie poprzednim.
  
 ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ==== ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ====
r_gr_kryteriaoceny.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/10 09:34 przez zozlak