Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
r_gr_kryteriaoceny [2015/09/22 19:45]
zozlak
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 09:33]
zozlak [Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście]
Linia 9: Linia 9:
     * występowaniu powyższych w [[test|testach]] i [[skala|skalach]].     * występowaniu powyższych w [[test|testach]] i [[skala|skalach]].
  
-  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych **jest wystąpienie [[kryteriumoceny|kryterium oceny]] ​lub [[pseudokryteriumoceny|pseudokryterium oceny]] w [[test|teście]] oraz [[skala|skali]]**. \\ Stąd **to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie**. ​\\ \\  +  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych **jest wystąpienie [[kryteriumoceny|kryterium oceny]] ​(także jako elementu składowego ​[[pseudokryteriumoceny|pseudokryterium oceny]]w [[test|teście]] oraz [[skala|skali]]**. \\ Stąd **to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie**. 
-    Taka konstrukcja ​umożliwia ​łatwe łączenie z grupami ​danych ​[[r_gr_testy|testy]] oraz [[r_gr_skale|skale]]. +  **Typowo tak szczegółowo określona jednostka obserwacji nie jest wygodna w użyciu.** Stąd funkcja //​pobierz_kryteria_oceny()// ​umożliwia ​ograniczenie zakresu pobieranych ​danych ​do: 
-    * Aby uniknąć duplikatów należy usunąć ze zbioru niepotrzebne zmienne, a następnie zastosować funkcję [[r_dplyr_wiersze#​distinct|distinct()]]: +    * jedynie informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny (z pominięciem danych o ich występowaniu w testach i skalach) 
-      chcąc uniknąć duplikatów ze względu na testy należy usunąć zmienne //id_testupopr_dystraktor//​ oraz //​kolejnosc_kryt//;​ +    * informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w testach ​(z pominięciem informacji o ich występowaniu w skalach
-      chcąuniknąć duplikatów ze względu na skale należy ​usunąć zmienne //​id_skali//​ oraz //​kolejnosc_w_skali//​. +    informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w skalach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w testach) 
-    * Alternatywnie można **zachować jedynie istotne zmienne, a następnie zastosować funkcję [[r_dplyr_wiersze#​distinct|distinct()]].**+    * można także wybrać, czy traktować pseudokryteria oceny jak pojedyczne kryteria, czy w rozbiciu na kryteria składowe 
 +  W wypadku korzystania z pełnych danych (a więz dołączonymi spermutowanymi przez siebie informacjami o występowaniu (pseudo)kryteriów oceny w testach i skalach) ​należy ​zwrócić szczególną uwagę ​na występowanie w danych duplikatów wynikających z tych permutacji. Jest to najczęstsza przyczyna błędów w analizach z wykorzystaniem tej grupy danych.
  
-  * Dwie najbliżej powiązane grupy danych ​to [[r_gr_testy|testy]], gdzie znaleźć można dokładne informacje o testach oraz [[r_gr_parametry|parametry]], gdzie znajdują się parametry psychometryczne kryteriów ​pseudokryteriów oceny.+  * Korzystając z grupy danych ​należy pamiętać o tym, że **zawiera ona także "​nietypowe twory"​**,​ które są zbiorami "​normalnych" ​[[kryteriumoceny|kryteriów oceny]]. Najłatwiej odfiltrować je po wartości zmiennej //​typ_pytania//​. Te "​dziwne twory" to: 
 +    * [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteria oceny]] 
 +    * //​pseudopytania//​ - "​pytania"​które występują w zbiorach danych z wynikami testów ​przechowują sumę punktów za całe zakresy pytań w teście
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  ​* Dwie najbliżej powiązane grupy danych to 
 +    * [[r_gr_testy|testy]],​ gdzie znaleźć można dokładne informacje o testach 
 +    * [[r_gr_parametry|parametry]],​ gdzie znajdują się parametry psychometryczne kryteriów i pseudokryteriów oceny. 
 + 
 +  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=kryteriaoceny|tutaj]].
  
 ===== Funkcje ===== ===== Funkcje =====
  
-  * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ Parametry:+  * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE, kryteria ​= TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ **Uwaga** parametry //testy// i //skale// zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)! ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
     * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]]     * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]]
     * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]     * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]
 +    * //​kryteria//​ - czy dla [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]] pobierać informacje o [[kryteriumoceny|kryteriach oceny]], z których się składają
 +
   * //​**pobierz_schematy_odp**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy odpowiedzi pytań. Schemat łączy się z pytaniem poprzez zmienną //​schemat_odp//​ \\ Parametry:   * //​**pobierz_schematy_odp**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy odpowiedzi pytań. Schemat łączy się z pytaniem poprzez zmienną //​schemat_odp//​ \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +
   * //​**pobierz_schematy_pkt**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy punktowania kryteriów oceny. Schemat łączy się z kryterium oceny poprzez zmienną //​schemat_pkt//​ \\ Parametry:   * //​**pobierz_schematy_pkt**(src)//,​ \\ Pobiera pełne schematy punktowania kryteriów oceny. Schemat łączy się z kryterium oceny poprzez zmienną //​schemat_pkt//​ \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
Linia 41: Linia 51:
 # pobieramy wszystkie testy # pobieramy wszystkie testy
 testy = pobierz_testy(src) testy = pobierz_testy(src)
-# pobieramy ​wszystkie kryteria ​oceny +# pobieramy ​informacje o kryteriach ​oceny i ich występowaniu w testach 
-maksPkt = pobierz_kryteria_oceny(src) %>% +# (pomijamy informacje o ich występowaniu w skalach) 
-  # zostawiamy tylko istotne zmienne i usuwamy duplikaty +maksPkt = pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>% 
-  ​select(id_testu, kryterium, l_punktow%>% +  # pozostawiamy jedynie "​normalne"​ pytania ​ 
-  ​distinct(%>% +  ​(patrz opis zmiennej typ_pytania na http://​zpd.ibe.edu.pl/​doku.php?​id=r_zmienne
-  # usuwamy pseudokryteria oceny +  ​filter(!typ_pytania ​%inc('pseudopytanie', '​pseudokryterium'​)) %>%
-  filter(kryterium ~ '^k') %>%+
   # grupujemy po //​id_testu//​   # grupujemy po //​id_testu//​
   group_by(id_testu) %>%   group_by(id_testu) %>%
Linia 61: Linia 70:
 === Uwagi === === Uwagi ===
  
-* W egzaminie maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie) występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. ​\\ \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. +  ​* W egzaminie ​**maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie)** występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. 
-* W wypadku, gdy egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów.+  * W wypadku, gdy **egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu** (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów
 +  * W wypadku **matury z j. polskiego w //nowej formule// od 2015 roku** choć w schemacie oceniania kryteria //a// oraz //b// omawiane są osobno, to na kartach punktacji odnotowywana jest jedynie ich łączna punktacja. Powoduje to, że w bazie danych istnieją zarówno kryteria oceny //a// oraz //b// (dla odnotowania faktycznej struktury arkusza), jak i kryterium //ab// (w którym umieszczana jest suma punktów w taki sposób, w jaki gromadzą je OKE). W powyższym przykładzie zliczane są one niezależnie od siebie powodując, że łączna liczba punktów za kryteria //a// oraz //b// ulega podwojeniu. Ten wyjątek wchodzi w interakcję z opisanym w punkcie poprzednim.
  
 ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ==== ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ====
Linia 75: Linia 85:
 testy = pobierz_testy(src) %>% testy = pobierz_testy(src) %>%
   collect()   collect()
-# pobieramy z bazy całą grupę danych kryteriaOceny +# pobieramy z bazy dane o kryteriach oceny i ich występowaniu w testach 
-kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src) %>​% ​+# (pomijamy informacje o występowaniu w skalach) 
 +kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>​% ​
   collect()   collect()
  
Linia 91: Linia 102:
   semi_join(mc1) %>%   semi_join(mc1) %>%
   # z odfiltrowanych kryteriów pozostawiamy jedynie zmienną identyfikującą kryterium oceny   # z odfiltrowanych kryteriów pozostawiamy jedynie zmienną identyfikującą kryterium oceny
-  select(kryterium) %>% +  select(kryterium)
-  # usuwamy duplikaty +
-  distinct()+
  
 # odfiltrowujemy z grupy danych kryteria, tak by zostały w niej jedynie informacje o wyszukanym przed chwilą kryterium oceny # odfiltrowujemy z grupy danych kryteria, tak by zostały w niej jedynie informacje o wyszukanym przed chwilą kryterium oceny
Linia 100: Linia 109:
   # pozostawiamy tylko istotne zmienne i usuwamy duplikaty   # pozostawiamy tylko istotne zmienne i usuwamy duplikaty
   select(id_testu,​ kryterium) %>%   select(id_testu,​ kryterium) %>%
-  distinct() %>% 
   # dołączamy informacje o testach   # dołączamy informacje o testach
   inner_join(testy)   inner_join(testy)
Linia 112: Linia 120:
  
 testy = pobierz_testy(src) testy = pobierz_testy(src)
-pobierz_kryteria_oceny(src) %>%+pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>%
   filter(kryterium == '​k_1576'​) %>%   filter(kryterium == '​k_1576'​) %>%
   select(id_testu) %>%   select(id_testu) %>%
-  distinct() %>% 
   inner_join(testy) %>%   inner_join(testy) %>%
   collect()   collect()
 </​code>​ </​code>​
r_gr_kryteriaoceny.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/10 09:34 przez zozlak