Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

Grupa danych kryteriaOceny

Wstęp

 • Jednostką obserwacji w grupie danych jest wystąpienie kryterium oceny (także jako elementu składowego pseudokryterium oceny) w teście oraz skali.
  Stąd to samo kryterium oceny może się pojawiać w zbiorze danych wielokrotnie.
 • Typowo tak szczegółowo określona jednostka obserwacji nie jest wygodna w użyciu. Stąd funkcja pobierz_kryteria_oceny() umożliwia ograniczenie zakresu pobieranych danych do:
  • jedynie informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny (z pominięciem danych o ich występowaniu w testach i skalach)
  • informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w testach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w skalach)
  • informacji o kryteriach i pseudokryteriach oceny oraz ich występowaniu w skalach (z pominięciem informacji o ich występowaniu w testach)
  • można także wybrać, czy traktować pseudokryteria oceny jak pojedyczne kryteria, czy w rozbiciu na kryteria składowe
 • W wypadku korzystania z pełnych danych (a więc z dołączonymi spermutowanymi przez siebie informacjami o występowaniu (pseudo)kryteriów oceny w testach i skalach) należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie w danych duplikatów wynikających z tych permutacji. Jest to najczęstsza przyczyna błędów w analizach z wykorzystaniem tej grupy danych.
 • Korzystając z grupy danych należy pamiętać o tym, że zawiera ona także „nietypowe twory”, które są zbiorami „normalnych” kryteriów oceny. Najłatwiej odfiltrować je po wartości zmiennej typ_pytania. Te „dziwne twory” to:
  • pseudopytania - „pytania”, które występują w zbiorach danych z wynikami testów i przechowują sumę punktów za całe zakresy pytań w teście
 • Dwie najbliżej powiązane grupy danych to
  • testy, gdzie znaleźć można dokładne informacje o testach
  • parametry, gdzie znajdują się parametry psychometryczne kryteriów i pseudokryteriów oceny.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = TRUE, kryteria = TRUE),
  Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal
  Uwaga parametry testy i skale zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)!
  Parametry:
 • pobierz_schematy_odp(src),
  Pobiera pełne schematy odpowiedzi pytań. Schemat łączy się z pytaniem poprzez zmienną schemat_odp
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 • pobierz_schematy_pkt(src),
  Pobiera pełne schematy punktowania kryteriów oceny. Schemat łączy się z kryterium oceny poprzez zmienną schemat_pkt
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykładowe zastosowania

Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście

library(ZPD)
src = polacz()
 
# pobieramy wszystkie testy
testy = pobierz_testy(src)
# pobieramy informacje o kryteriach oceny i ich występowaniu w testach
# (pomijamy informacje o ich występowaniu w skalach)
maksPkt = pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>%
 # pozostawiamy jedynie "normalne" pytania 
 # (patrz opis zmiennej typ_pytania na http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php?id=r_zmienne)
 filter(!typ_pytania %in% c('pseudopytanie', 'pseudokryterium')) %>%
 # grupujemy po //id_testu//
 group_by(id_testu) %>%
 # agregujemy sumując //l_punktow//
 summarize(maks_pkt = sum(l_punktow)) %>%
 # złączamy z testami
 inner_join(testy) %>%
 # pobieramy z serwera
 collect()
maksPkt

Uwagi

 • W egzaminie maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie) występuje kryterium oceny walory, które nie liczy się do maksymalnej liczby punktów, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium walory uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia walorów), to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest „przycinany” do 70 punktów.
  Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada nie jest w żaden sposób uwzględniana w strukturze bazy danych.
 • W wypadku, gdy egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów.
 • W wypadku matury z j. polskiego w nowej formule od 2015 roku choć w schemacie oceniania kryteria a oraz b omawiane są osobno, to na kartach punktacji odnotowywana jest jedynie ich łączna punktacja. Powoduje to, że w bazie danych istnieją zarówno kryteria oceny a oraz b (dla odnotowania faktycznej struktury arkusza), jak i kryterium ab (w którym umieszczana jest suma punktów w taki sposób, w jaki gromadzą je OKE). W powyższym przykładzie zliczane są one niezależnie od siebie powodując, że łączna liczba punktów za kryteria a oraz b ulega podwojeniu. Ten wyjątek wchodzi w interakcję z opisanym w punkcie poprzednim.

Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie

Chcemy sprawdzić, w których testach zrównujących wykorzystano pytanie 2 z arkusza mc1 (jedno z pytań kotwicy zewnętrznej testów zrównujących).

library(ZPD)
src = polacz()
 
# pobieramy z bazy całą grupę danych testy
testy = pobierz_testy(src) %>%
 collect()
# pobieramy z bazy dane o kryteriach oceny i ich występowaniu w testach
# (pomijamy informacje o występowaniu w skalach)
kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>% 
 collect()
 
# odnajdujemy test mc1
mc1 = testy %>%
 filter(grepl('mc1', opis_testu))
 
# odfiltrowujemy kryteria, tak by były tam jedynie zadania, które:
kryterium = kryteria %>%
 # w teście, z którego pochodzą, mają numer 2 
 # (ponieważ numer zadania w ogólności nie musi być liczbą i zmienna numer_pytania jest typu character, piszemy '2')
 filter(numer_pytania == '2') %>%
 # znajdują się w teście mc1
 semi_join(mc1) %>%
 # z odfiltrowanych kryteriów pozostawiamy jedynie zmienną identyfikującą kryterium oceny
 select(kryterium)
 
# odfiltrowujemy z grupy danych kryteria, tak by zostały w niej jedynie informacje o wyszukanym przed chwilą kryterium oceny
kryteria %>%
 semi_join(kryterium) %>%
 # pozostawiamy tylko istotne zmienne i usuwamy duplikaty
 select(id_testu, kryterium) %>%
 # dołączamy informacje o testach
 inner_join(testy)

Warto zauważyć, że gdybyśmy znali id_kryterium poszukiwanego pytania (np. k_1576), wyszukiwanie uprościłoby się do:

library(ZPD)
src = polacz()
 
testy = pobierz_testy(src)
pobierz_kryteria_oceny(src, testy = TRUE, skale = FALSE) %>%
 filter(kryterium == 'k_1576') %>%
 select(id_testu) %>%
 inner_join(testy) %>%
 collect()
r_gr_kryteriaoceny.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/10 09:34 przez zozlak