Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


id_szkoly_oke

Identyfikator szkoły nadawany przez OKE

Okręgowe Komisje Egzamnacyjne identyfikują szkoły według specjalnych kodów, które same nadają.

Kod szkoły OKE składa się z 12 znaków postaci:

{TTTTTT}-{NN}{T}{SS}, gdzie:

 • {TTTTTT} - kod TERYT gminy, w której znajduje się szkoła
 • {NN} - numer (kolejny) w ramach gminy
  • zespoły szkół mają na ogół (sic!) ten sam numer i różnią się jedynie trzema ostatnimi znakami kodu
 • {T} - typ szkoły:
  • S - szkoła podstawowa;
  • G - gimnazjum;
  • 1 - liceum ogólnokształcące
  • 2 - liceum profilowane;
  • 3 - technikum;
  • 6 - liceum uzupełniające;
  • 7 - technikum uzupełniające;
  • nie wiemy - zasadnicza szkoła zawodowa.
 • {SS} - to suma kontrolna (obliczana w nieznany sposób).

Człon kodu opisujący TERYT gminy

Człon ten sprawia wiele problemów:

 • Nie ma spójnych między OKE reguł mówiących o tym, czy (i kiedy) należy aktualizować szkołom kody OKE w wypadku zmiany kodu TERYT gminy lub powiatu, w którym szkoła się znajduje. W zależności od OKE kod bywa dostosowywany jeszcze w tym samym roku lub z wieloletnim opóźnieniem (np. OKE Warszawa kody szkół warszawskich dostosowano z 8-letnim opóźnieniem).
 • Nie ma jednoznacznych wytycznych co do tego, czy człon ten powinien wskazywać na gminę, w której szkoła się znajduje, czy w której znajduje się jej rejon. Dla większości szkół nie ma to znaczenia, gdyż są to dla nich te same gminy, są jednak i takie placówki, gdzie może to robić różnicę. W wypadku takich szkół najlepszą dostępną na poziomie ogólnopolskim definicją pierwszego członu kodu OKE szkoły jest gmina, którą szkole przypisała OKE. Patrz też opis przypisywania szkołom w bazie kodów TERYT.
 • Nie ma jednoznacznych reguł, nawet w ramach jednej OKE (sic!), jak postępować z delegaturami miast (patrz opis przypisywania szkołom w bazie kodów TERYT - rozdział delegatury miast).

Suma kontrolna

Nie jest publicznie znany algorytm generowania sumy kontrolnej, przez co nie można samemu sprawdzać poprawności jego wartości.

Ilość błędów w kodach OKE szkół znajdowanych w danych egzaminacyjnych sugeruje też, że suma kontrolna kodu OKE szkoły nie jest weryfikowana na (prawie?) żadnym etapie przetwarzania wyników egzaminacyjnych w systemie egzaminów zewnętrznych.

Stałość kodu w czasie

Nie ma spójnych między OKE reguł mówiących o tym, kiedy należy zmienić szkole jej kod OKE.

Jeśli jednak szkoła nie zmieniała położenia, typu ani organu prowadzącego, a TERYT gminy, w której się znajduje nie ulegał zmianie, wtedy spokojnie można założyć, że także jej kod OKE nie ulegał zmianie.

Łączliwość z innymi identyfikatorami szkół

Identyfikator OKE szkoły jest niełączliwy z żadnym innym identyfikatorem szkół używanym w polskim systemie edukacji.

Co prawda zgodnie art. 33, ust. 5 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późniejszymi zmianami) OKE mają obowiązek przekazywać do RSPO (a więc do Systemu Informacji Oświatowej) informacje o kodach OKE szkół, ale w praktyce:

 • obowiązek ten realizowany jest tylko częściowo;
 • kod OKE szkoły uznawany jest w RSPO za tajny (art. 51, ust. 1, pkt 2).

Problemów jest tu wiele zaczynając od tego, że (czego ustawodawca nie przewidział) definicja szkoły przyjmowana przez OKE niekoniecznie pokrywa się z tą przewidzianą przez Ustawę (a więc czasem możemy mieć relację jedna szkoła w RSPO - wiele kodów OKE szkół, jak również na odwrót), a skończywszy na tym, że uspójnianie swoich baz szkół z RSPO to dla OKE dopust boży i dopóki MEN ich siłą do tego nie zagoni, same nie zaczną zapisów Ustawy wcielać w życie.

O łączliwości ze starym Systemem Informacji Oświatowej nie ma co mówić, bo stare SIO nie jest nawet łączliwe ze sobą między latami.

Jeśli ktoś ma zdrowie (albo nie boi się błędnych dopasowań), może próbować złączać ręcznie (lub automatycznie za pomocą heurystyk) na podstawie danych teleadresowych.

Odstępstwa od reguły

Zdarzają się pojedyncze placówki, których kod OKE nie jest zgodny z opisanym powyżej schematem. Są to pojedyncze przypadki i dotyczą raczej specyficznych szkół (np. szkoła przyszpitalna w Rabce z pierwszym członek kodu 000000), niemniej można na nie trafić.

id_szkoly_oke.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/23 15:06 przez zozlak