Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdrstyle

To jest stara wersja strony!


Dobre praktyki tworzenia kodu

Zasady formatowania kodu R w projekcie EWD

 • Zasadniczo trzymamy się zasad z Google's R Style Guide
 • Z następującymi wyjątkami:
  1. jako operatora przypisania wartości używamy '=' a nie '<-';
  2. schematy nadawania nazw:
   1. nazwa_funkcji(),
   2. nazwaZmiennej, nazwaObiektu,
   3. nazwa_kolumny_w_ramce_danych;
  3. można wyrównywać (wcinać) kod tabulacjami, byle nie mieszać w jednym pliku z wyrównywaniem spacjami;
  4. każda tworzona funkcja - nawet jeśli chwilowo nie jest zamykana w żadnym pakiecie - powinna być dokumentowana w notacji roxygenowej (p. http://adv-r.had.co.nz/Documenting-functions.html).
 • Oraz uzupełnieniami:
  1. Przy wykonywaniu zapytań do bazy trzymamy się wytycznych.
  2. Piszemy funkcje, które nie sięgają do zmiennych, które nie zostały im przekazane jako parametry.
   • Dotyczy to również funkcji anonimowych!
    wektor = c('a', 'b', c')
    # Źle
    wynik = apply(1:3, function(x){ wektor[x] })
    # Dobrze
    wynik = apply(1:3, function(x, y){ y[x] }, wektor)
    # Też dobrze, działa równie szybko
    wynik = c()
    for(i in 1:3){
     wynik[i] = wektor[i]
    }
   • W przypadku wykorzystania funkcji takich jak subset() czy summarise() używamy funkcji get() do oznaczenia, że chcemy wykorzystać kolumnę z obrabianego data frame'a, a nie obiekt z zewnętrznego (wobec tego data frame'a) środowiska.
    dane = data.frame(a = rep(1:2, 5), b = 1:10)
    # Źle
    agr = ddply(dane, ~a, summarise, sr = mean(b))
    podzb = subset(dane, a == 1)
    # Dobrze
    agr = ddply(dane, ~a, summarise, sr = mean(get("b")))
    podzb = subset(dane, get("a") == 1)
  3. Ciało funkcji anonimowych zawsze otaczamy nawiasami klamrowymi.
   # Źle
   apply(tablica, 1, funtion(x) max(x) - min(x))
   # Dobrze
   apply(tablica, 1, function(x){ max(x) - min(x) })
  4. Unikamy tworzenia nadmiernie długich linii kodu:
   # Źle
   sapply(lista, function(x){ apply(x, c(1, 2), function(y){ rowSums(y) / sum(y) }) })
   # Dobrze
   sapply(lista, function(x){ 
    apply(x, c(1, 2), function(y){ 
     rowSums(y) / sum(y)
    }) 
   })
   
   # Źle
   zupelnie_prosta_funkcja(lista[[1]]$kolumna[filtr], apply(dane, c(1, 2), function(x){ mean(x) - sd(x) }))
   # Dobrze
   arg1 = lista[[1]]$kolumna[filtr]
   arg2 = apply(dane, c(1, 2), function(x){ 
    mean(x) - sd(x) 
   })
   zupelnie_prosta_funkcja(arg1, arg2)
   
   # Źle
   zlozona_funkcja(arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7, arg8, arg9, arg10, arg11, arg12, arg13, arg14)
   # Dobrze
   zlozona_funkcja(
    arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7,
    arg8, arg9, arg10, arg11, arg12, arg13, arg14
   )

   W szczególności:

   • łamiemy do nowego wiersza ciała wszelkich nietrywialnych funkcji anonimowych (tzn. zawierających coś więcej niż prostą operację arytmetyczną lub pojedyncze wywołanie funkcji, której parametrem wywołania nie jest żadna inna funkcja);
   • łamiemy do nowego wiersza argumenty wywołania funkcji, jeśli jest ich zbyt wiele;
   • przy korzystaniu z magrittr-owego operatora %>% (stosowanego w szczególności przy korzystaniu z pakietu dplyr) łamiemy linię po każdym jego zastosowaniu, chyba że w danym ciągu poleceń jest on wykorzystywany tylko raz (łączy ze sobą dokładnie dwie operacje; z tym że wtedy należy też stosować się do reguły o długości linii);
    # Źle
    dane = select(dane, kolumna1, kolumna2) %>% filter(kolumna2 > 0) %>% summarise(koluma3 = kolumna1 / kolumna2)
    # Dobrze
    dane = select(dane, kolumna1, kolumna2) %>%
     filter(kolumna2 > 0) %>%
     summarise(koluma3 = kolumna1 / kolumna2)
   • za regułę kciuka przyjmujemy, że nadmiernie długa linia to linia o więcej niż 80 znakach.

Weryfikacja poprawności argumentów funkcji (run-time testing)

 • Generalnie przyjmujemy zasadę, że funkcje powinny weryfikować poprawność przekazywanych do nich argumentów. W przypadku tworzenia pakietów zasada ta powinna być bezwzględnie przestrzegana w odniesieniu do funkcji, które są eksportowane.
 • Minimalny zakres weryfikacji obejmuje:
  • Zgodność typów (w przypadku argumentów o bardziej złożonej strukturze, ale posiadających przypisane klasy - zgodność klas).
  • Zakres dozwolonych wartości - jeśli dotyczy.
  • Długość (liczba elementów) - jeśli dotyczy (odnosi się to głównie do parametrów sterujących procesem, które z założenia mają być skalarami).
 • Ewentualne rozszerzanie zakresu weryfikacji ponad wyżej wymienione (typowo bardziej szczegółowe sprawdzanie struktury złożonych argumentów) należy rozważać w odniesieniu do:
  • Skutków niewykrycia niezgodności.
  • Szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności.
  • Złożoności kodu weryfikującego w stosunku do złożoności całej funkcji.
  • Obciążenia obliczeniowego związanego z weryfikacją.
ewdrstyle.1435666092.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/06/30 14:08 przez t.zoltak