Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdrstyle

To jest stara wersja strony!


Zasady formatowania kodu R w projekcie EWD

 • Zasadniczo trzymamy się zasad z Google's R Style Guide
 • Z następującymi wyjątkami:
  1. jako operatora przypisania wartości używamy '=' a nie '<-';
  2. schematy nadawania nazw:
   1. nazwa_funkcji(),
   2. nazwaZmiennej, nazwaObiektu,
   3. nazwa_kolumny_w_ramce_danych;
  3. można wyrównywać (wcinać) kod tabulacjami, byle nie mieszać w jednym pliku z wyrównywaniem spacjami;
  4. każda tworzona funkcja - nawet jeśli chwilowo nie jest zamykana w żadnym pakiecie - powinna być dokumentowana w notacji roxygenowej (p. http://adv-r.had.co.nz/Documenting-functions.html).
 • Oraz uzupełnieniami:
  1. Przy wykonywaniu zapytań do bazy trzymamy się wytycznych.
  2. Piszemy funkcje, które nie sięgają do zmiennych, które nie zostały im przekazane jako parametry.
   • Dotyczy to również funkcji anonimowych!
    wektor = c('a', 'b', c')
    # Źle
    wynik = apply(1:3, function(x){ wektor[x] })
    # Dobrze
    wynik = apply(1:3, function(x, y){ y[x] }, wektor)
    # Też dobrze, działa równie szybko
    wynik = c()
    for(i in 1:3){
     wynik[i] = wektor[i]
    }
   • W przypadku wykorzystania funkcji takich jak subset() czy summarise() używamy funkcji get() do oznaczenia, że chcemy wykorzystać kolumnę z obrabianego data frame'a, a nie obiekt z zewnętrznego (wobec tego data frame'a) środowiska.
    dane = data.frame(a = rep(1:2, 5), b = 1:10)
    # Źle
    agr = ddply(dane, ~a, summarise, sr = mean(b))
    podzb = subset(dane, a == 1)
    # Dobrze
    agr = ddply(dane, ~a, summarise, sr = mean(get("b")))
    podzb = subset(dane, get("a") == 1)

apply(tablica, 1, funtion(x) max(x) - min(x)) # Dobrze apply(tablica, 1, function(x){ max(x) - min(x) })</code>

 1. Unikamy tworzenia nadmiernie długich linii kodu:
  # Źle
  sapply(lista, function(x){ apply(x, c(1, 2), function(y){ rowSums(y) / sum(y) }) })
  # Dobrze
  sapply(lista, function(x){ 
   apply(x, c(1, 2), function(y){ 
    rowSums(y) / sum(y)
   }) 
  })
  
  # Źle
  zupelnie_prosta_funkcja(lista[[1]]$kolumna[filtr], apply(dane, c(1, 2), function(x){ mean(x) - sd(x) }))
  # Dobrze
  arg1 = lista[[1]]$kolumna[filtr]
  arg2 = apply(dane, c(1, 2), function(x){ 
   mean(x) - sd(x) 
  })
  zupelnie_prosta_funkcja(arg1, arg2)
  
  
  # Źle
  zlozona_funkcja(arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7, arg8, arg9, arg10, arg11, arg12, arg13, arg14)
  # Dobrze
  zlozona_funkcja(
   arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7,
   arg8, arg9, arg10, arg11, arg12, arg13, arg14
  )

  W szczególności:

  • łamiemy do nowego wiersza ciała wszelkich nietrywialnych funkcji anonimowych (tzn. zawierających coś więcej niż prostą operację arytmetyczną lub pojedyncze wywołanie funkcji, której parametrem wywołania nie jest żadna inna funkcja);
  • łamiemy do nowego wiersza argumenty wywołania funkcji, jeśli jest ich zbyt wiele;
  • za regułę kciuka przyjmujemy, że nadmiernie długa linia to linia o więcej niż 80 znakach.
ewdrstyle.1416061458.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/11/15 15:24 przez t.zoltak