Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal

 1. Utworzenie skal (oraz artefaktualnych testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji stworz_skale_ewd() z pakietu ZPDzapis.
  • Cały proces przebiega automatycznie, z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości, odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja stworz_skale_ewd().
  • Funkcję stworz_skale_ewd() należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
 2. Wyliczenie norm ekwikwantylowych dla skal raschowych odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji wylicz_normy_ekwikwantylowe() z pakietu EWDskale a następnie zapisanie ich do bazy.
  • Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD.
  • Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń.
 3. Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.
  Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów (lub wcale):
  • Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
   • Stosowany w przypadku matury.
   • Wykorzystywane funkcje: lacz_kryteria_z_nr_zadan() z pakietu EWDskale.
  • Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
   • Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
   • Wykorzystywane funkcje:
    • lacz_kryteria_z_korelacji() z pakietu EWDskale,
    • rysuj_laczenia_z_korelacji() z pakietu EWDskale,
    • edytuj_skale() z pakietu ZPDzapis (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie).
  • Dla skal raschowych, związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.
 4. Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie raschowe).
  • Realizowane przy pomocy funkcji skroc_skale_oceny() z pakietu EWDskale, a następnie zapisywane do bazy przy pomcy funkcji edytuj_skale() z pakietu ZPDzapis.
 5. Oznaczenie w bazie skal, jako przeznaczonych do prezentacji.

Zasady tworzenia opisów skal i testów

Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji stworz_skale_ewd() z pakietu ZPDzapis.

Zasady tworzenia opisów testów

Opisy tworzone są tylko dla tych testów, które nie są powiązane z arkuszami egzaminacyjnymi. W zakresie danych EWD oznacza to, że są one tworzone tylko dla artefaktualnych testów, tworzonych po to, aby móc zapisywać do bazy (a właściwie przetrzymywać w bazie dane uczniów/obserwacji, które są zmienne w czasie) wyskalowane wyniki na takich skalach, które obejmują kilka różnych części egzaminu. Dotyczy to wszystkich tworzonych na potrzeby wyliczania EWD skal wyników matury oraz skal obejmujących po dwa testy w ramach nowej formuły egzaminu gimnazjalnego.

Schemat opisu takich testów wygląda następująco:

'rodzaj egzaminu;nazwa części;rok'

Zasady tworzenie opisów skal

Schemat opisu skal tworzonych na potrzeby wyliczania wskaźników EWD ma postać:

'ewd;kod_konstruktu;rok[;...]'

gdzie [;…] oznacza opcjonalne sufiksy opisujące specyfikę danej skali, a wartości kod_konstruktu opisuje poniższa tabela.

rodzaj egzaminu kod_konstruktu części egzaminu uwagi typ wsk. EWD
sprawdzian s ndt. trzyletnie
sR ndt. jednoroczne
egzamin gimnazjalny gh humanistyczna do 2011 r. trzyletnie
historia i WOS od 2012 r.
j. polski
gm matematyczno-przyrodnicza do 2011 r.
matematyka od 2012 r.
przedmioty przyrodnicze
gh_h historia i WOS od 2012 r.
gh_p j. polski od 2012 r.
gm_m matematyka od 2012 r.
gm_p przedmioty przyrodnicze od 2012 r.
ghR humanistyczna do 2011 r. jednoroczne
historia i WOS od 2012 r.
j. polski
gmR matematyczno-przyrodnicza do 2011 r.
matematyka od 2012 r.
przedmioty przyrodnicze
gh_pR j. polski od 2012 r.
gm_mR matematyka od 2012 r.
matura m_h j. polski, historia, WOS trzyletnie
m_jp j. polski
m_m matematyka
m_mp matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka
m_jpR j. polski jednoroczne
m_mR matematyka

Rodzaje skal a typy wskaźników EWD

Skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi podlegają dalszym przekształceniom, polegającym na ew. łączeniu kryteriów oceny w pseudokryteria i ew. skracaniu skal oceny (pseudo)kryteriów. W powiązaniu z nimi przechowywane sąL

 • Skalowania przeprowadzone modelami 2PL/SGRM.

Skale związane ze wskaźnikami jednorocznymi - z kodem_konstruktu kończącym się na 'R' zawierają nieprzekształcone w żaden sposób kryteria oceny (żadnych łączeń w pseudokryteria, ani skracania skal oceny). W powiązaniu z nimi przechowywane są:

 • Normalizacje ekwikwantylowe dla wyniku łącznego (sumy punktów) - tylko w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Skalowania przeprowadzane modelami Rascha - z wyjątkiem sprawdzianu.
 • Związane z tymi modelami Rascha mapowania sum punktów na oszacowania poziomu umiejętności.

Mapowanie opisów skal na opisy testów

schemat opisu skali schemat opis testu uwagi
'ewd;gh;rok[;…]' 'egzamin gimnazjalny;humanistyczna;rok' od 2012 r.
'ewd;ghR;rok[;…]'
'ewd;gm;rok[;…]' 'egzamin gimnazjalny;matematyczno-przyrodnicza;rok'
'ewd;gmR;rok[;…]'
'ewd;m_h;rok[;…]' 'matura;humanistyczna;rok'
'ewd;m_jp;rok[;…]' 'matura;polski;rok'
'ewd;m_jpR;rok[;…]'
'ewd;m_m;rok[;…]' 'matura;matematyka;rok'
'ewd;m_mR;rok[;…]'
'ewd;m_mp;rok[;…]' 'matura;matematyczno-przyrodnicza;rok'
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak