Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol

To jest stara wersja strony!


Eksport z bazy danych o szkołach

typSzkoly   = "typ"       # dozwolone wartości: "gimn.", "LO", "LP", "T"
zapiszDlugi  = "nazwa_pliku_csv" # wpisać, lub NULL jeśli plik w formacie szerokim ma nie być zapisywany
zapiszSzeroki = "nazwa_pliku_csv" # wpisać, lub NULL jeśli plik w formacie szerokim ma nie być zapisywany
zrodloODBC  = "EWD"       # dostosować

library(RODBCext)
setwd("setwd("~/Desktop/")

dozwoloneTypy = c("gimn.", "LO", "LP", "T")
przyrostki  = c("g"  , "lo", "lo", "t")
if (typSzkoly %in% dozwoloneTypy) {
 przyr = przyrostki[dozwoloneTypy == typSzkoly]
 # samo pobieranie
 p = odbcConnect(zrodloODBC)
 szkoly = sqlExecute(
  p,
  "SELECT rok, id_szkoly AS id_szkoly_strona, id_szkoly_ewd, id_szkoly_oke,
   typ_szkoly, publiczna, dla_doroslych, specjalna, przyszpitalna,
   nazwa, adres, miejscowosc, pna, poczta, wielkosc_miejscowosci AS l_mieszk,
   id_wojewodztwa AS wojewodztwo, id_powiatu AS powiat, id_gminy AS gmina,
   matura_miedzynarodowa AS ib
  FROM (SELECT * FROM szkoly WHERE typ_szkoly = ?) AS szkoly
   JOIN szkoly_dane USING (id_szkoly)
  WHERE id_szkoly > 0 AND rok > 2005
  ORDER BY id_szkoly_ewd, rok;",
  typSzkoly,
  fetch=T, stringsAsFactors=F
 )
 odbcClose(p)
 
 # trochę ręcznego tuningu z nazwami zmiennych (do stylu "dawno temu, przed bazą SQL")
 names(szkoly) = sub("id_szkoly_ewd", paste0("id_" , przyr), names(szkoly))
 names(szkoly) = sub("id_szkoly_oke", paste0("kod_", przyr), names(szkoly))
 # matura międzynarodowa nie ma nic wspólnego z gimnazjami
 if (typSzkoly=="gimn.") szkoly = szkoly[, names(szkoly) != "ib"]
 # TERYT w jedną zmienną
 szkoly = within(szkoly, {teryt = 10000 * wojewodztwo + 100 * powiat + gmina})
 szkoly = szkoly[, !(names(szkoly) %in% c("powiat", "gmina"))]
 # jeśli pobieramy technika, typ szkoły może być uznany za zmienną logiczną
 if (is.logical(szkoly$typ_szkoly)) szkoly$typ_szkoly = "T"

 # ew. zapis formy długiej
 if (!is.null(zapiszDlugi)) write.csv2(zapiszDlugi, row.names=FALSE, na="", fileEncoding="UTF-8")
 
 # przekształcenie do postaci szerokiej
 if (!is.null(zapiszSzeroki)) {
  ostatniRok = max(szkoly$rok))
  drop = names(szkoly)[!(names(szkoly) %in% c("id_szkoly_strona", "rok",
                        "kod_g", "kod_lo", "kod_t", "l_mieszk", "ib"))]
  kody = reshape(szkoly, timevar="rok", idvar=c("id_szkoly_strona"), direction="wide", drop=drop, sep="_")
  kody = kody[, c(names(kody)[1], sort(names(kody)[-1], decreasing=TRUE))]
  szkoly = szkoly[order(szkoly$rok, decreasing=TRUE), ]
  inneInfo = aggregate(
		szkoly[, !grepl("^id_|^kod_|^rok$|^l_mieszk$|^ib$", names(szkoly))],
		by=as.list(szkoly[, grepl("^id_", names(szkoly))]),
		function(x) return(x[!is.na(x)][1])
	)
	str(inne.info)
	polaczone=merge(kody, inne.info)
	str(polaczone)

 }
} else {
 stop("Niedozwolony typ szkoły!")
}


ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol.1406831051.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 20:24 przez t.zoltak