Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol

Eksport z bazy danych informacji o szkołach

Skrypt pobiera informacje o szkołach z bazy korzystając z funkcji pakietu EWDdane. Na raz można pobrać informacje tylko o szkołach jednego typu.

Starsze rozwiązania, wykorzystujące ODBC i odtwarzają konwencję nazywania kolumn z bazy szkół prowadzonej kiedyś jeszcze w pliku SPSSa, można odszukać w poprzednich wersjach strony (nie ma gwarancji, że będą działać na obecnej wersji bazy).

typSzkoly = "typ" # dozwolone wartości: "gimn.", "LO", "LP", "T"
zapis   = "nazwa_pliku.csv"

setwd("~/Desktop/")
library(EWDdane)

dozwoloneTypy = c("gimn.", "LO", "LP", "T")
if (typSzkoly %in% dozwoloneTypy) {
 daneSzkol = pobierz_dane_szkol(2006:as.numeric(format(Sys.time(), "%Y")),
                 typSzkoly, idOke = FALSE, daneAdresowe = TRUE) %>%
  filter(id_szkoly > 0)
 lata = sort(unique(daneSzkol$rok), decreasing = TRUE)
 daneSzkol = select(daneSzkol, -rok, -wielkosc_miejscowosci, -rodzaj_gminy,
           -matura_miedzynarodowa)
 daneSzkol = within(daneSzkol, {
  oke = c("Wrocław", "Gdańsk", "Kraków", "Poznań", "Łódź", "Kraków",
      "Warszawa", "Wrocław", "Kraków", "Łomża", "Gdańsk", "Jaworzno",
      "Łódź", "Łomża", "Poznań", "Poznań")[floor(teryt_szkoly / 10^4) / 2]
 })
 for (i in lata) {
  kody = pobierz_dane_szkol(i, typSzkoly, idOke = TRUE, daneAdresowe = FALSE)
  kody = select(kody, id_szkoly, id_szkoly_oke, matura_miedzynarodowa)
  if (!(typSzkoly %in% c("LO", "LP", "T"))) {
   kody = select(kody, -matura_miedzynarodowa)
  }
  maska = names(kody) != "id_szkoly"
  names(kody)[maska] = paste0(names(kody)[maska], "_", i)
  daneSzkol = suppressMessages(left_join(daneSzkol, kody))
 }
 rm(kody)
 maska = unlist(lapply(daneSzkol, class)) == "logical"
 daneSzkol[, maska] = lapply(daneSzkol[, maska], as.numeric)
 write.csv2(daneSzkol, zapis, row.names = FALSE, na = "", fileEncoding = "UTF-8")
} else {
 stop("Niedozwolony typ szkoły!")
}
ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/10 17:03 przez t.zoltak