Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc

To jest stara wersja strony!


Przypisywanie szkołom liczby mieszkańców w miejscowości

Ponieważ dane w BDL publikowane są z systematycznym opóźnieniem, przyjęto, że informacja o liczbie mieszkańców:

 • w bieżącym roku pobierana jest dla danych, które są dostępne w BDL, czyli dla poprzedniego roku (mówiąc inaczej wg stanu w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, którego to roku szkolnego dotyczą dane teleadresowe szkoły);
 • jednocześnie dla wcześniejszych lata przypisywana jest informacja z BDL dla odpowiadającego im roku.

Pobieranie danych z BDL

http://stat.gov.pl/bdl

 • dane roczne → ludność → stan ludności i prognozy → ludność wg grup wieku i płci
 • wybór jednostek terytorialnych wg poziomu NTS: gminy miejskie, miasta w gminach miejsko-wiejskich
 • wiek: ogółem
 • płeć: ogółem
 • dodatkowe agregaty: brak

I zapisać jako CSV.

Import do bazy

rok = 2013         # dostosować
kolumnaLudnosc = 'X2012'  # dostosować
plikDanych = '~/ludnosc.csv' # dostosować, plik musi mieć kolumny 'teryt' i 'miasto'
zrodloODBC = 'EWD'   # dostosować

library(stringr)
library(plyr)
library(RODBCext)
P = odbcConnect(zrodloODBC)

dane = read.csv2(plikDanych, stringsAsFactors=F)
dane$teryt = as.numeric(paste0(substring(dane$teryt, 2, 3), substring(dane$teryt, 6, 9)))
dane$miasto = tolower(str_trim(sub('(- miasto ?)?([(][0-9][)])?( [*])?$', '', dane$miasto)))
dane[, kolumnaLudnosc] = as.numeric(dane[, kolumnaLudnosc]) # jeśli dane z kilku lat i zmieniała się liczba gmin
dane = dane[!is.na(dane[, kolumnaLudnosc]), ]

szkoly = sqlExecute(
 P, 
 "SELECT 
 id_szkoly, rodzaj_gminy, lower(miejscowosc) AS miejscowosc, rok,
 id_wojewodztwa * 10000 + id_powiatu * 100 + id_gminy AS teryt
 FROM szkoly_dane JOIN teryt_gminy USING (rok, id_wojewodztwa, id_powiatu, id_gminy)
 WHERE rok = ?",
 rok,
 fetch = T, stringsAsFactors = F
)

### Warszawa
warszawa = szkoly[szkoly$rodzaj_gminy == 'dzielnica m.st. Warszawy', ]
warszawa[, kolumnaLudnosc] = dane[dane$teryt %in% c(146501, 143101), kolumnaLudnosc]

### gminy miejskie łączą się wprost po kodzie TERYT
miejskie = szkoly[szkoly$rodzaj_gminy == 'miejska', ]
miejskie = join(miejskie, dane, type = 'inner')

### gminy miejsko-wiejskie złączamy po kodzie TERYT i nazwie miejscowości równej nazwie gminy
mieszane = szkoly[szkoly$rodzaj_gminy == 'miejsko-wiejska', ]
dane$miejscowosc = dane$miasto
mieszane = join(mieszane, dane, type = 'left')
mieszane[is.na(mieszane[, kolumnaLudnosc]), kolumnaLudnosc] = 0

### szkoły teoretycznie leżące w gminach wiejskich mogą tak naprawdę leżeć w gminach miejskich o tej samej nazwie - złączamy po terycie powiatu i nazwie miejscowości równej nazwie gminy
dane2 = dane
dane2$teryt = paste0(
 substr(dane2$teryt, 1, str_length(dane2$teryt) - 2),
 dane2$miasto
)
wiejskie = szkoly[szkoly$rodzaj_gminy == 'wiejska', ]
wiejskie$teryt = paste0(
 substr(wiejskie$teryt, 1, str_length(wiejskie$teryt) - 2),
 wiejskie$miejscowosc
)
wiejskie = join(wiejskie, dane2, type = 'left', by = 'teryt')
wiejskie[is.na(wiejskie[, kolumnaLudnosc]), kolumnaLudnosc] = 0

### zapis do bazy
odbcSetAutoCommit(P, F)
sqlExecute(
 P,
 "UPDATE szkoly_dane SET wielkosc_miejscowosci = ? WHERE id_szkoly = ? AND rok = ?",
 rbind(
  warszawa[, c(kolumnaLudnosc, 'id_szkoly', 'rok')],
  miejskie[, c(kolumnaLudnosc, 'id_szkoly', 'rok')],
  mieszane[, c(kolumnaLudnosc, 'id_szkoly', 'rok')],
  wiejskie[, c(kolumnaLudnosc, 'id_szkoly', 'rok')]
 )
)
odbcEndTran(P, T)

odbcClose(P)
ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc.1414675533.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/10/30 14:25 przez zozlak