Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury

Procedury wyliczania wskaźników EWD

I. Wczytywanie do bazy danych egzaminacyjnych

Dane gimnazjalne

 1. Ujednolicenie nazw zmiennych w zbiorach źródłowych zgodnie z przyjętą konwencją.
 2. [jeśli id_cke dostępne w danym roczniku i sprawia wrażenie poprawnego] Dołączenie z danych CKE uczniów, którzy nie występują w danych OKE za pomocą skryptu ewd_paou/g/scalanie_g.R.
 3. Weryfikacja danych skryptem import_egzaminy.php.
 4. Import danych skryptem import_egzaminy.php.
 5. Aktualizacja dat urodzenia oraz płci uczniów, którzy znajdowali się w bazie przed importem danych gimnazjalnych, ale nie posiadali tych informacji (bo np. zostali dodani do bazy z danych sprawdzianu z CKE, itp.).

Dane maturalne

 1. Ujednolicenie nazw zmiennych w zbiorach źródłowych zgodnie z przyjętą konwencją.
 2. Złączenie w jeden zbiór danych gimnazjalnych i sprawdzianu ze wszystkich typów szkół i lat pisania egzaminu gimnazjalnego (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 2.).
 3. Dołączenie do danych maturalnych z OKE niewystępujących w nich wyników maturalnych z danych CKE (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 3.).
 4. Połączenie wyników maturalnych i gimnazjalnych wraz ze sprawdzianem (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 4.).
 5. Wytworzenie identyfikatorów egzaminacyjnych uczniów za pomocą skryptu zbuforuj_identyfikatory.php.
 6. Weryfikacja danych za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
 7. Import wyników maturalnych za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
 8. Przygotowanie wyników gimnazjalnych i sprawdzianu, które są w połączonych danych maturalnych, a nie ma ich w bazie za pomocą skryptu ewd_paou/m/brakujące_gimnajalne.R.
 9. Import brakujących wyników gimnazjalnych i sprawdzianu za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
 10. Aktualizacja dat urodzenia oraz płci uczniów, którzy znajdowali się w bazie przed importem danych maturalnych, ale nie posiadali tych informacji (bo np. zostali dodani do bazy z danych dla EWD gimnazjalnego sprzed 2008 roku, itp.) - skrypt uzupelnij_daty_ur.R.

szczegółowy opis procedur

II. Aktualizacja bazy szkół

Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T.

 1. Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.
 2. Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.
 3. Weryfikacja spójności bazy po poprawkach.
 4. Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.
 5. Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła.
 6. Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości, w⁠ której znajduje się szkoła.
 7. Zapis zaktualizowanych informacji do bazy.

szczegółowy opis procedur

III. Pobieranie wyników surowych i danych o⁠ uczniach

Dane z wynikami surowymi poszczególnych części egzaminów oraz informacje o uczniach i szkołach pobierane są do repozytorium skalowanieEgzaminow/dane surowe przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe() z pakietu EWDdane.

szczegółowy opis procedur

IV. Tworzenie skal

Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie

 1. Utworzenie skal (oraz artefaktualnych testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji stworz_skale_ewd() z pakietu ZPDzapis.
 2. Wyliczenie i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla skal raschowych odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji wylicz_normy_ekwikwantylowe() z pakietu EWDskale.
 3. Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.
 4. Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura.

szczegółowy opis procedur

V. Skalowanie egzaminów

 1. Utworzenie katalogu na skalowanie danego rodzaju egzaminu w danym roku i utworzenie w nim pliku .Rmd (w praktyce: skopiowanie go z wcześniejszych skalowań i modyfikacja treści).
 2. Wykorzystanie jednej z funkcji: skaluj_spr(), skaluj_egz_gimn(), skaluj_egz_gimn_rasch(), skaluj_matura(), skaluj_matura_rasch() z pakietu EWDskale, które realizują procedurę obejmującą:
  1. Przygotowanie danych do skalowania.
   • W przypadku matury: utworzenie zmiennych opisujących wybór przedmiotów i tematów wypracowań.
   • W przypadku matury: utworzenie zmiennych opisujących grupowanie dla wielogrupowego modelu skalowania.
   • Wyodrębnienie wzorcowej grupy zdających, na której przeprowadzane jest skalowanie mające na celu ustalenie parametrów modelu.
  2. Sprawdzenie, czy w bazie istnieją już zapisane parametry odpowiedniego modelu skalowania (oznaczone jako do_przentacji).
  3. Jeśli nie ma takich zapisanych parametrów, przeprowadzenie skalowania na wzorcowej grupy zdających.
   • Z wykorzystaniem pakietu EWDskalowanie w ogólności, a funkcji procedura_1k_1w() i skaluj() w szczególności.
   • Procedura ta może łączyć się z usuwaniem ze skali zadań o słabych własnościach pomiarowych.
  4. Wyliczenie rzetelności empirycznych (w ramach grup), a w przypadku matury również parametrów standaryzacji oszacowań.
  5. W przypadku modeli Rascha: przygotowanie mapowania sum punktów na oszacowania.
  6. Przeprowadzenia skalowania na wszystkich zdających, z wykorzystaniem wartości parametrów wyestymowanych na grupie wzorcowej.
  7. Przygotowanie danych do zapisu w bazie.
   • Tworzony obiekt jest listą zawierającą data frame'y, których struktura odpowiada strukturze tablic w bazie danych:
    • skalowania (informacje o przeprowadzonym skalowaniu umiejętności),
    • skalowania_grupy (informacje o grupach w modelu skalowania),
    • skalowania_elementy (wartości parametrów modelu skalowania oraz dodatkowych parametrów, opisujących własności oszacowań - por. Skala zapisywanych oszacowań umiejętności),
    • skalowania_obserwacje (oszacowania umiejętności).
   • Lista takich list, obejmująca wszystkie wskaźniki powiązane z danym egzaminem (i modelem skalowania: 2PL/SGR vs. Rasch), zapisywana jest w pliku o nazwie postaci prefiksRRRRSkalowanie.RData.
 3. Diagnostyka wyników skalowania z użyciem funkcji sprawdz_wyniki_skalowania() z pakietu EWDskale.
 4. Zapis wyników skalowania do bazy, z użyciem funkcji zapisz_skalowanie() z pakietu ZPDzapis.

szczegółowy opis procedur

VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do wyliczania EWD

VII. Wyliczanie wskaźników

ewdprocedury.txt · ostatnio zmienione: 2015/12/18 22:05 przez t.zoltak