Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdphpstyle

Standardy programowania w PHP

Formatowanie kodu

 • Bloki kodu wcinamy tabulacją.
 • Nie mamy nic przeciwko wyrównywaniu spacjami/tabulacjami, jeśli poprawia to czytelność kodu, np.
  $zmienna1     = 'a';
  $zmiennaDlugaNazwa = 'b';
 • Stawiamy spacje wokół operatorów
  // ŹLE
  $a=1;
  if($a==1){...}
  
  // DOBRZE
  $a = 1;
  if($a == 1){...}
 • Nawiasy blokowe stawiamy, jak lubimy, byle konsekwentnie
  // DOBRZE
  if($a == 1){
   ...
  }
  
  // TEŻ DOBRZE
  if($a == 1)
  {
   ...
  }
 • Unikamy nadmiernie długich linii. Łamiąc je robimy to tak, aby zachować czytelność kodu
  // ŹLE
  if($zmienna1 == 'wartość1' && ($zmienna2 == 'wartość2' || $zmienna3 == 'wartość3') && in_array($zmienna4, array(1, 2, 3))){
   ...
  }
  
  // DOBRZE
  if(  $zmienna1 == 'wartość1'
    && ($zmienna2 == 'wartość2' || $zmienna3 == 'wartość3')
    && in_array($zmienna4, array(1, 2, 3))
  ){
   ...
  }
 • Formatujemy bloki kodu tak, by poprawnie liczyło się pokrycie testami (patrz rozdział o testach)

Konwencje nazw

 • Klasy, właściwości, metody, zmienne nazywamy po polsku
  • Wiem, że to kontrowersyjne, ale po pierwsze w tej konwencji pisany był cały dotychczasowy kod, po drugie baza danych też operuje polskim nazewnictwem, a po trzecie miejscami obijać będziemy się o terminy, dla których wymyślanie angielskich tłumaczeń będzie jak sięganie prawą ręką do lewej kieszeni.
 • Nazwy klas, metod i właściwości tworzymy w konwencji camelCase, przy czym:
  • nazwy klas zaczynają się wielką literą;
  • nazwy metod, właściwości zaczynają się małą literą.

Zmienne globalne

 • Nie tworzymy samemu zmiennych globalnych
  • tzn. zmienne w kontekście globalnym możemy tworzyć, ale nigdy nie używamy słowa kluczowego global
   // ŹLE
   $a = 1;
   function mojaFunkcja($b){
    global $a;
    ...dalszy kod...
   }
   
   // DOBRZE
   function mojaFunkcja($a, $b){
    ...dalszy kod...
   }
 • Nie sięgamy do zmiennych globalnych (np. $_POST, $_GET, itp. w kontekście innym niż globalny. Wszelkie funkcje i metody klas powinny działać niezależnie od kontekstu wykonania (jest to zresztą niezbędny warunek ich testowalności).
  // ŹLE
  function mojaFunkcja(){
   if($_GET['parametr'] == 1){
    ...
   }
   ...dalszy kod...
  }
  
  // DOBRZE
  function mojaFunkcja($parametr){
   if($parametr == 1){
    ...
   }
   ...dalszy kod...
  }

Obiektowość

 • Programujemy obiektowo
 • Nie wystawiamy publicznych właściwości klasy
  • Pracowicie piszemy potrzebne setery i getery
   • Metody seterów i geterów powinny nazywać się ustawNazwaWłaściwości() i zwrNazwaWłaściwości()
  • Jedyny wyjątek to klasy będące tylko i wyłącznie kontenerami na dane (klasy pozbawione jakichkolwiek metod)
   // ŹLE
   class mojaKlasa{
    $wlasciwosc;
    
    ...reszta definicji klasy...
   }
   
   // DOBRZE
   class mojaKlasa{
    private $mojaWlasciwosc;
    
    public function zwrMojaWlasciwosc(){
     return $this->mojaWlasciwosc;
    }
    public function ustawMojaWlasciwosc($wartosc){
     $this->mojaWlasciwosc = $wartosc;
    }
    
    ...reszta definicji klasy...
   }
 • Używamy przestrzeni nazw:
  • prezentacja wskaźników (elipsy): EWD\Prezentacja
  • baza szkół: EWD\BazaSzkol
  • baza wyników: EWD\BazaWynikow
  • bank zadań: EWD\BankZadan
 • Używamy ładowarki klas (nie korzystamy z require_once() do ładowania klas)

Testy

 • Dla tworzonych klas piszemy testy PHP Unit - https://phpunit.de/manual/3.7/en/index.html
 • Dążymy do 100% pokrycia kodem.
  • Pamiętamy, że do poprawnego obliczania pokrycia musimy stosować odpowiednią konwencję zapisu kodu:
   // ŹLE
   if(warunek) zróbCoś;
   
   for(i = 0; i < próg; i++) zróbCoś;
   
   // ŹLE
   if(warunek)
    zróbCoś;
   
   for(i = 0; i < próg; i++) 
    zróbCoś;
   
   // DOBRZE
   if(warunek){
    zróbCoś;
   }
   
   for(i = 0; i < próg; i++){
    zróbCoś;
   }

Dokumentacja

 • Dokumentujemy kod źródłowy w konwencji Doxygen

Obsługa błędów

 • Błędy obsługujemy rzucając wyjątki (w przeciwieństwie do zwracania przez funkcje umówionych wartości oznaczających błędy).
 • Tworzymy specjalizowane klasy wyjątków zamiast rzucać wyjątkami klasy Exception.

Komunikacja z bazami danych

 • Używamy rozszerzenia PDO.
 • Używamy zapytań parametrycznych wszędzie tam, gdzie treść zapytania nie jest stałą.
 • Jeśli jest taka możliwość unikamy wykonywania dużej liczby małych zapytań na rzecz mniejszej liczby bardziej złożonych.
  // ŹLE
  $zapytanie1 = $PDO->query("SELECT * FROM tablica1 WHERE kolumna1 = wartość1");
  $zapytanie2 = $PDO->prepare("SELECT * FROM tablica2 WHERE kolumna2 = ?");
  while($wiersz = $zapytanie1->fetch()){
   $zapytanie2->execute($wiersz['kolumna2']);
   ...dalsza część kodu...
  }
  // DOBRZE
  $zapytanie1 = $PDO->query("SELECT * FROM tablica1 JOIN tablica2 USING (kolumna2)");
  while($wiersz = $zapytanie->fetch()){
   ...dalsza część kodu...
  }
 • Łamiemy kod zapytań SQL tak, by był czytelny
  // ŹLE
  $zapytanie = $PDO->query("SELECT t1.kolumnaG, count(*) FROM tablica1 t1 JOIN tablica2 t2 USING (kolumna) WHERE t1.kolumna1 = wartość 1 AND t2.kolumna2 = wartość 2 GROUP BY 1 ORDER BY 1");
  
  // DOBRZE
  $zapytanie = $PDO->query("
   SELECT t1.kolumnaG, count(*) 
   FROM 
    tablica1 t1 
    JOIN tablica2 t2 USING (kolumna) 
   WHERE 
    t1.kolumna1 = wartość 1 
    AND t2.kolumna2 = wartość 2 
   GROUP BY 1 
   ORDER BY 1
  ");
ewdphpstyle.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/08 10:08 przez zozlak