Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


edycja_pytan

Wprowadzanie treści pytań do bazy

Ogólna instrukcja

 • Zalogować się na stronie http://zaou.ibe.edu.pl stosownym loginem i hasłem.
 • Przejść do wyszukiwarki pytań http://zaou.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania.
 • Wybrać z list rozwijalnych interesujący egzamin, jego część i rok, a następnie wyszukać pytania przyciskiem szukaj pytań. Wyświetlona zostanie lista pytań z danego egzaminu.
 • Kliknąć link edytuj treść pytania lub edytuj treść wiązki przy pytaniu, którego treść (lub treść wiązki do którego) chce się wprowadzić. W nowym oknie otworzy się edytor treści pytania/wiązki.
 • Wprowadzić treść za pomocą edytora i kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli zapis przebiegł poprawnie, strona po odświeżeniu wyświetli tą samą treść, która została przed chwilą wprowadzona.

Skąd wziąć treści pytań?

 • Wszystkie arkusze egzaminacyjne w formacie PDF można znaleźć na stronach CKE - http://www.cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left.
 • Mając arkusz egzaminacyjny w postaci pliku PDF można:
  • Albo skopiować treść pytania wprost z pliku PDF (co może, ale nie musi być łatwe - zależy to od sposobu, w jaki został przygotowany plik PDF);
  • Albo najpierw skonwertować plik PDF do pliku Worda, a potem skopiować treść pytania z pliku Worda.
   W tym wypadku niezbędne będzie skorzystanie z programu do OCR - w tej sprawie należy skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem lub helpdeskiem IBE.

Czy zachowywać w treści zadań ich numery?

Nie, wprowadzając treść zadania należy pomijać jego numer.

Należy pomijać także frazą pytanie, zadanie, itp.

Numery zadań w arkuszach z języka angielskiego

W wypadku języka angielskiego sprawa jest bardziej skomplikowana:

 • Wypunktowanie należy zamieniać na # człon odnoszący się do numeru pytania (pytania rozumianego tak, jak pokazuje je wyszukiwarka pytań);
 • natomiast zostawiać należy człony odnoszące się do podpunktów pytania (które z naszego punktu widzenia nie są samodzielnymi pytaniami).

Czyli frazę:

Do każdego akapitu (2.1–2.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).

zamieniamy na

Do każdego akapitu (#.1–#.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E).

Podobnie postępujemy z numerami podpunktów zamieniając:

3.1. What does Jack do on Friday afternoons?
А. He plays with an adult team.
В. He plays basketball at school.
С. He watches league matches.

na:

#.1. What does Jack do on Friday afternoons?
А. He plays with an adult team.
В. He plays basketball at school.
С. He watches league matches.

Czy zachowywać w treści zadań numery tekstów?

Wszystkie numery tekstów, do których odnoszą się treści pytań, należy zamieniać na #, np.
Z tekstu I wynika, że król Salomon był człowiekiem
należy zamienić na
Z tekstu # wynika, że król Salomon był człowiekiem.

Czy zachowywać w treści wiązek (tekstów) numery pytań?

Jeśli treść wiązka zawiera frazę w rodzaju
Na podstawie (…) rozwiąż zadania 1-3
to numery zadań należy zastąpić znakiem #:
Na podstawie (…) rozwiąż zadania #

Czy zachowywać formatowania tekstu?

Tak, ale tylko niektóre.

 • Należy zachowywać:
  • pogrubienie;
  • kursywę;
  • indeksy dolne i górne;
  • podkreślenia;
  • podział na akapity;
  • nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).
 • Nie należy zachowywać:
  • krojów czcionki;
  • wielkości czcionki.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem.

Czym są wiązki pytań?

Niektóre pytania odnoszą się do pewnej wspólnej treści, np. zestaw pytań z polskiego odnosi się do jednego dłuższego tekstu albo zestaw pytań z przyrody do jednego schematu. Np. zadania 1-8 w arkuszu sprawdzianu z 2011 r. odnoszą się do wspólnego tekstu na początku arkusza.

Taki zestaw pytań nazywamy wiązką pytań, a treść (tekst, wykres, schemat, mapę, itp.) wspólną dla całej wiązki treścią wiązki.

Jak wprowadzać odpowiedzi A/B/C/D w jednym wierszu?

Aby wprowadzić odpowiedzi A/B/C/D w jednym wierszu należy użyć tabeli z wyłączoną ramką.

Czy przepisywać miejsca na odpowiedź (kratki, wypunktowania, itp.)?

 • Należy przepisywać wszystkie instrukcje w rodzaju Zapisz wszystkie obliczenia.
 • Kratki i wypunktowania należy przepisywać w ten sposób, że w miejsce każdej linii kratki/wypunktowania wpisujemy
 • Jeśli pod kratką/wypunktowaniem znajduje się oddzielna linia Odpowiedź: ……., to należy ją przepisać.

Jak sobie radzić z obrazkami?

Podstawowe zasady

 • Jeśli tylko to możliwe, obrazki powinny być dodawane w postaci plików SVG.
 • Jedynie obrazy nie poddające się wektoryzacji, np. zdjęcia mogą być zamieszczane w formacie PNG.
 • Formatu JPG nie powinno się stosować w ogóle.
 • Jeśli pytanie składa się z kilku obrazków, każdy z nich należy wstawić oddzielnie (a nie np. wszystkie w postaci jednego obrazu PNG).
  • Do rozmieszczania wielu obrazów może się przydać tabela bez ramek. W takim wypadku nie trzeba dbać o wyrównanie pionowe ani poziome obrazków w ramach komórki tabeli.

Jak zapisać rysunek/wykres/mapę/wzór z arkusza egzaminacyjnego w postaci pliku obrazu?

Istnieją dwa sposoby:

 • Za pomocą zrzutu ekranu - nacisnąć klawisz Prt Sc, a następnie wkleić obraz do programu graficznego (np. Paint, Gimp), wykadrować i zapisać jako plik PNG.
 • Kliknąć w Wordzie prawym klikiem na obrazku i wybrać z menu kontekstowego zapisz jako obraz…, jako format obrazu wybrać PNG.

Jak skonwertować obraz PNG do SVG?

 • Jeśli obraz wymaga wykadrowania, zrobić to w programie do edycji obrazów bitmapowych, np. Paint albo Gimp.
 • Zainstalować i uruchomić program Inkscape
 • Wybrać menu Plik→Importuj… i wskazać obraz PNG. W okienku, które się wyświetli wybrać opcję osadź.
 • Zaznaczyć zaimportowany obraz klikając na nim.
 • Wybrać menu Ścieżka→Wektoryzuj bitmapę…. Wyświetlone zostanie okienko dialogowe.
  • Spróbować dokonać wektoryzacji z użyciem domyślnych ustawień klikając OK
  • Przeciągnąć plik obrazu na bok i porównać, czy zwektoryzowany obraz odpowiada oryginałowi.
   • Jeśli tak, przejść do następnego punktu.
   • Jeśli nie, cofnąć ostatnie operacje (menu Edycja→Wycofaj: lub skrót klawiszowy Ctrl+Z) i spróbować powtórzyć wektoryzację z innymi ustawieniami w okienku dialogowym (np. zmiana progu lub metody wektoryzacji na wykrywanie krawędzi, itd.).
   • Jeśli obraz pomimo kilku prób nie daje się rozsądnie zwektoryzować, skontaktować się z Mateuszem Żółtakiem.
 • Zaznaczyć oryginalny obrazek klikając na nim i usunąć klawiszem delete lub poprzez menu Edycja→Usuń.
 • Zaznaczyć cały zwektoryzowany obraz naciskając Ctrl+A lub poprze menu Edycja→Zaznacz wszytko.
 • Dostosować rozmiar strony wchodząc do menu Plik→Właściwości dokumentu, rozwijając Dopasuj stronę do zawartości…, a następnie klikając przycisk Dopasuj stronę do rysunku lub zaznaczenia.
 • Zapisać obraz w formacie SVG za pomocą menu Plik→Zapisz jako….

Alternatywny sposób tworzenia obrazów SVG

W niektórych wypadkach, np. rysunków do zadań z matematyki, łatwiejsze od wektoryzacji może się okazać stworzenie rysunku od podstaw. W takim wypadku należy:

 • Uruchomić program Inkscape i zaimportować rysunek w formacie PNG, jak w rozdziale powyżej.
 • Za pomocą narzędzi rysowania Inkscape narysować schemat w postaci wektorowej na zaimportowanym rysunku PNG.
 • Usunąć zaimportowany rysunek PNG.
 • Dostosować rozmiar strony wchodząc do menu Plik→Właściwości dokumentu, rozwijając Dopasuj stronę do zawartości…, a następnie klikając przycisk Dopasuj stronę do rysunku lub zaznaczenia.
 • Zapisać obraz w formacie SVG za pomocą menu Plik→Zapisz jako….

Jak sobie radzić ze wzorami matematycznymi?

Jeśli jakiegoś wzoru nie da się wiernie odtworzyć w prosty sposób (z wykorzystaniem normalnych znaków na klawiaturze oraz indeksów dolnych i górnych), należy go przygotować w postaci obrazka SVG (patrz Jak sobie radzić z obrazkami?)

edycja_pytan.txt · ostatnio zmienione: 2014/06/23 20:37 przez zozlak