Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


baza_changelog

Dziennik zmian w bazie danych

2019-10-08

 • Nowe dane
  • Trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjów za okres 2019-2017.

2018-09-16

 • Nowe dane
  • Wyniki matury 2019
  • Zaktualizowana baza LO i T na 2019 r.

2018-11-13

 • Nowe dane
  • Trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjów za okres 2018-2016.

2018-10-10

 • Nowe dane
  • Wyniki matury 2018
  • Zaktualizowana baza LO i T na 2018 r.

2017-10-05

 • Nowe dane:
  • Trzyletnie wskaźniki EWD LO i T za okres 2017-2015.

2017-09-07

 • Nowe dane:
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017
  • Wyniki matury 2017
  • Zaktualizowana baza LO, T oraz gimnazjów na 2017 r.
  • Trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjów za okres 2017-2015.

2016-11-07

 • Nowe dane:
  • Wskaźniki trzyletnie EWD dla LO i T: nowe wskaźniki obejmujące okres 2016-2014 i przeliczenie wskaźników dla poprzednich okresów.

2016-10-20

 • Nowe dane - matura 2016 w „nowej formule”
 • Uzupełnienie bazy szkół 2016 i 2015 o klasyfikację wielkości miejscowości na podstawie danych GUS z 2015.

2016-10-07

 • Nowe dane:
  • Wskaźniki trzyletnie EWD gimnazjów dla nowego okresu 2016-2014 (wskaźniki dla poprzednich okresów pozostawiono bez zmian).

2016-09-17

 • Nowe dane:
  • sprawdzian 2016 (bez języków)
  • egzamin gimnazjalny 2016 (bez języków)
  • uzupełnienie brakujących skal KTT
 • Zmiany w istniejących danych (obydwie mające na celu techniczne ułatwienie wyliczenia tegorocznych wskaźników EWD)
  • Sprawdzian 2012 z OKE uzupełniony o wyniki uczniów z danych CKE, których nie zawierały dane OKE.
  • Sprawdzian 2013 z CKE został przekwalifikowany na "dane EWD"

2016-02-17

 • Skorygowano dane o położeniu (TERYT) 327 szkół ponadgimnazjalnych, które w 2015 r. zostały pomyłkowo przypisane do gminy Bolesławiec (020101).

2015-12-22

 • Zasilenie bazy wyskalowanymi wynikami matury 2010-2015 na potrzeby wyliczania wskaźników EWD.
  • Znane problemy:
   • Zapisane w bazie oszacowania umiejętności są źle wystandaryzowane (tj. nie są zachowane średnie 0 i odchylenia standardowe 1 w grupach „wzorcowych” zdających uczących się w poszczególnych typach szkół). Pobrane z bazy wyniki należy wystandaryzować we własnym zakresie.
   • W modelu skalowania matury 2015 r. użyte zostały wspólne dla obu formuł parametry selekcji związane z tematami wypracowań z polskiego, historii i WOSu (powinny być przygotowane oddzielne dla „starej” i „nowej” formuły).
 • Zasilenie bazy trzyletnimi wskaźnikami EWD LO i techników 2015-2013 (oraz przeliczonymi wstecz wskaźnikami dla okresów od 2012-2010 do 2014-2012).

2015-09-20

 • Dodanie kolumny do_prezentacji do tablicy wskazniki

2015-09-08

 • Przywrócenie oszacowań umiejętności uczniów pochodzących ze zrównywania (patrz konsekwencje zmian z 2015-06-04)
 • Import wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu 2015.
 • Aktualizacja funkcji wbudowanej obliczającej parametry KTT testów
  Obecnie funkcja:
  • pomija laureatów (laureatom przypisywany jest zawsze arkusz w wersji A, co wprowadza systematyczne obciążenie),
  • oblicza parametry dla zadań typu rozprawka z podziałem na tematy tak, jakby były one jednym zadaniem (dotychczas dla tego typu testów nie obliczano parametrów KTT w związku z tym, że każdy uczeń posiadał braki danych w kryteriach oceny odnoszących się do tematuów, których nie wybrał).
 • W związku z powyższym ponowne wyliczenie parametrów KTT dla wszystkich testów.

2015-08-05

 • Usunięcie tablicy normy_ekwikwantylowe.

2015-06-04

 • Zmiana w tabelach skalowania_elementy oraz normy dostosowująca do modeli wielogrupowych:
  • stworzenie tablicy sl_skalowania_grupy opisującej nazwy grup
  • stworzenie tablicy skalowania_grupy opisującej grupy wykorzystywane w danym skalowaniu
  • zmiana kluczy obcych tabel skalowania_elementy, skalowania_obserwacje oraz normy z odwołującego się do tabeli skalowania na odwołujący się do tabeli skalowania_grupy
   • w związku z tym dodanie zmiennej grupa do tych tabel
   • w związku z tym tymczasowe usunięcie wszystkich oszacowań umiejętności uczniów z tablicy skalowania_obserwacje

2015-06-02

 • Zmiana w tablicy normy_ekwikwantylowe
  • zmiany nazwy na normy (jako że może przechowywać najróżniejsze normy)
  • teraz ma klucz obcy do skalowania (zamiast do skale)
  • umożliwia to przypisywanie wielu różnych norm do tej samej skali

2015-05-18

 • Zaimportowanie parametrów zadań dla skal PWE: 728, 776, 777, 855.

2015-04-27

 • Drobne porządki w testach zrównujących:
  • Ujednolicenie opisów testów zrównujących w tablicy testy z kodami testów w arkuszach PDF.
  • Dodanie tablicy testy_tresci i wprowadzenie do niej treści testów zrównujących w PDF.
 • Zastąpienie w tablicy skale kolumny opis kolumną nazwa i usunięcie kolumny nazwa.

2015-03-10

 • Usunięcie dotychczasowych skalowań PWE matury z języka angielskiego i dodanie aktualnych.

2015-02-11

 • Scalenie tablic z wartościami wskaźników w jedną:
  • Usunięcie tablic wartosci_wskaznikow_gimnazjum, wartosci_wskaznikow_matura, wartosci_wskaznikow_zrownywanie
   • W ich miejsce powstała tablica wartosci_wskaznikow, przy czym wszystkie informacje o liczbie uczniów przeniesione zostały do tablicy liczba_zdajacych.
  • Zmiana postaci tablicy liczba_zdajacych.
   • Usunięcie tablicy sl_przedmioty i dodanie tablicy sl_kategorie_lu.
 • Usunięcie kolumny ewd z tablicy sl_wskazniki.
 • Usunięcie kolumny id_wskaznika z tablic sl_wskazniki, sl_wskazniki_typy_szkol, wskazniki, wskazniki_skalowania, wskazniki_parametry.

2015-02-10

 • Import PV gimnazjalnych (skalowania 21001 i 22001 na skalach, odpowiednio, 855 i 854) z błędem zrównywania wyliczonym z macierzy kowariancji.

2015-02-04

 • W tablicy skale kolumny rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, data_egzaminu, rok, id_testu zostały usunięte, a zamiast tego stworzona została tablica skale_testy. Dzięki temu powyższe informacje można wyciągać wprost z danych z tablicy testy.
 • Rozbicie skali 42 (zrównywanie, egzamin gimnazjalny, 2002-2013) na skale 854 (zrównywanie, egzamin gimnazjalny, część humanistyczna, 2002-2013) i 855 (zrównywanie, egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza, 2002-2013).

2015-02-09

 • Aktualizacja PV ze zrównywania gimnazjalnego (skalowania 21001 i 22001) - teraz błąd zrównywania jest już policzony z macierzy kowariancji.

2015-01-28

 • Zmiana klucza podstawowego tablicy sl_wskazniki na {rodzaj_wsk, wskaznik}, gdzie rodzaj_wsk to ewd lub pwe, a wskaznik to dotychczasowe id_wskaznika.
  • W związku z tym rozszerzenie kluczy podstawowych i uzupełnienie kluczy obcych w tablicach:
   • wskazniki
    • wskazniki_parametry
   • sl_wskazniki_typy_szkol
  • Klucze obce tablic wartosci_wskaznikow_gimnazjum, wartosci_wskaznikow_matura i wartosci_wskaznikow_zrownywanie pozostały bez zmian - do czasu usunięcia tych tablic z bazy (w związku z integracją ich do jednej tablicy wartosci_wskaznikow) korzystają ze dotychczasowych kluczy obcych.
  • Zmiana ta pozwala na znacznie dokładniejsze weryfikowanie spójności nowopowstałej tablicy wartosci_wskaznikow_, która będzie połączeniem tablic /wartosci_wskaznikow_gimnazjum, wartosci_wskaznikow_matura i wartosci_wskaznikow_zrownywanie * Dodanie tablic wartosci_wskaznikow_, liczba_zdajacych_ i sl_kategorie_lu - w niedalekiej przyszłości zastąpią one tablice /wartosci_wskaznikow_gimnazjum, wartosci_wskaznikow_matura wartosci_wskaznikow_zrownywanie, liczba_zdajacych i sl_przedmioty.

2015-01-26

 • W tablicy sl_wskazniki zmiana kolumny paou na ewd

2015-01-21

 • Dodanie do tablicy skale kolumn:
  • rok - umożliwia wpisanie roku, który obejmują dane na skali, jeśli skala nie daje się zmapować na wpisy w tablicy testy (przez kolumnę id_testu) ani egzaminy (przez kolumny rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, data_egzaminu);
  • rodzaj - umożliwia kategoryzację skal - obecnie: ktt, ewd, zrównywanie;
  • do_prezentacji - umożliwia oznaczanie skal jako nieprzeznaczonych do szerokiego odbiorcy.
 • Dodanie do tablicy skalowania kolumny do_prezentacji (zastosowanie jak wyżej).
 • Dodanie do tablicy testy kolumn rodzaj_egzaminu i czesc_egzaminu.
 • Dodanie do tablic wartosci_wskaznikow_gimnazjum i wartosci_wskaznikow_matura kolumny pomin służącej do oznaczania szkół, które mają obliczone EWD, ale zadecydowano, że nie należą do populacji (są w jakiś sposób specjalne).

2015-01-19

 • Dodanie tablicy słownikowej sl_grupy_wskaznikow oraz kolumny grupa do tablicy sl_wskazniki.
 • Dodanie tablicy wskazniki_parametry do przechowywania parametrów modeli używanych do obliczania wskaźników (np. parametrów modeli EWD).

2015-01-05

 • Dodanie do bazy aktualnego podziału administracyjnego Polski (tablice teryt_wojewodztwa, teryt_powiaty, teryt_gminy

2014-11-12

 • Zmiany id_obserwacji niektórych maturzystów z lat 2013 i 2014
  • podyktowane odnalezieniem błędu, przez który wynikom utworzono nowe id_obserwacji zamiast przyłączyć ich do już istniejących id_obserwacji
  • zmiany dotknęły 13739 maturzystów w roku 2013 oraz 4856 maturzystów w roku 2014
   • wszyscy Ci uczniowie pisali egzamin gimnazjalny przed 2010 rokiem (a więc mieli opóźniony o co najmniej rok tok kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej)
 • Dodanie do bazy wyników gimnazjalnych uczniów ze zbiorów maturalnych EWD z lat 2010, 2013, 2014, którym nie udało się przyłączyć wyników gimnazjalnych już znajdujących się w bazie
  • liczba dodanych uczniów w podziale na lata egzaminu gimnazjalnego:
   • 2004: 1051 uczniów;
   • 2005: 7257 uczniów;
   • 2006: 8861 uczniów;
   • 2007: 6805 uczniów;
   • 2008: 532 uczniów;
   • 2009: 2350 uczniów;
   • 2010: 105 uczniów;
   • 2011: 55 uczniów;

2014-11-05

 • Porządki w prawach dostępu
  • Jeśli ktoś nie może wykonać jakiejś operacji na bazie, którą mógł wykonać wcześniej, proszony jest o kontakt mailowy.

2014-10-30

 • Porządki w zmiennej wielkosc_miejscowosci tablicy szkoly_dane - jej wartość przypisana wszystkim szkołom (od 2002 roku do chwili obecnej) zgodnie z procedurami.

2014-10-26

 • Rozszerzenie bazy o informacje o dokładnym schemacie punktowania zadania:
  • Dodanie tablic sl_schematy_pkt oraz sl_schematy_pkt_wartosci opisujących schematy punktowania.
  • Dodanie kolumny schemat_pkt do tablicy kryteria_oceny.
  • Uwaga! kolumna l_punktow tablicy kryteria_oceny jest teraz przestarzała i za jakiś czas zostanie usunięta. Wszystkie skrypty należy przepisać tak, aby z niej nie korzystały.

2014-10-03

 • Import wyników matury z maja 2014.
 • Ponowny import zrównań 2014.
  • Uczniowie mają teraz poprawnie przypisane szkoły (bo tym razem dysponujemy już bazą wszystkich rodzajów szkół na rok 2014).
  • Tam, gdzie to możliwe, uczniowie są przyłączenie do wyników sprawdzianu/egz. gimnazjalnego/matury.
  • W związku z powyższym zmianie uległo id_obserwacji uczniów w danych ze zrównywania - należy ponownie pobrać dane!

2014-09-30

 • Import bazy szkół ponadgimnazjalnych 2014.
 • Przeniesienie kolumny tablica_danych z tablicy sl_typy_szkol do tablicy sl_wskazniki.
  Zmiana wynika z faktu, że tablica, w której znajdują się wartości wskaźnika zależy od wskażnika, a nie wyłącznie od typu szkoły.

2014-09-11

 • Przeniesienie kolumny typ_szkoly z tablicy sl_wskazniki do nowoutworzonej tablicy sl_wskazniki_typy_szkol. Dzięki temu możliwe jest powiązanie wskaźnika z kilkoma typami szkół, tak jak w maturalnych wskaźnikach PWE.

2014-09-08

 • Struktura bazy dostosowana do ustaleń z działem prawnym odnośnie tego, jakie dane mogą być udostępniane publicznie.
 • Dodanie kolumny pop_podejscie do tablicy testy_obserwacje.
  • Będzie ona zawierać informacje o tym, czy już wcześniej (a jeśli tak, to kiedy ostatnio) uczeń przystępował do matury z tego samego przedmiotu, co dany test w podstaci, w jakiej informacja ta przechowywana jest w zbiorach OKE i CKE (patrz zgłoszenie 963)
  • Póki co informacje te nie zostały jeszcze zaimportowane do bazy.

2014-09-01

 • Korekta funkcji zbuduj_widok_czesci_egzaminu() oraz zbuduj_widok_arkusza(). Dotychczas funkcje te pomijały niektóre kryteria oceny z języka angielskiego (sic!)
  • Zalecane ponowne pobranie wyników z matury z języka angielskiego

2014-08-25

 • Import bazy szkół podstawowych 2014.
 • Przypisanie poprawnych szkół do wyników sprawdzianu 2014.
 • Wprowadzenie nowego typu pytań rozprawka.

2014-07-31

 • Import bazy gimnazjów 2014 EWD.

2014-07-28

 • Import danych EWD egzaminu gimnazjalnego 2014.
  • Póki co bez informacji o szkołach!

2014-07-22

 • Import danych sprawdzianu 2014.
  • Póki co bez informacji o szkołach!

2014-07-12

 • Zmiana typów kolumn z double precision na real wszędzie tam, gdzie używany był typ double precision. Zmiana powodowana jest tym, że typ real jest poprawnie mapowany w sterowniku ODBC Postgresql-a, natomiast typ double precision mapowany jest na varchar (sic!).

2014-06-13

 • Uporządkowanie 78 krakowskich gimnazjów, które ze względu na niekonsekwencje w stosowaniu kodu OKE szkoły (raz z TERYT-em gminy Kraków 126101, innym razem z TERYT-em konkretnych delegatur Krakowa) w latach 2003-2004 stanowiły błędnie odrębne szkoły.
  • Zalecane jest ponowne pobranie danych egzaminu gimnazjalnego 2003 i 2004, jeśli tylko ktoś dokonuje potem analiz i/lub przekształceń wykorzystujących id_szkoly.

2014-06-09

 • Dodanie planów testów maturalnych 2014.

2014-05-22

 • Uporządkowanie ok. 80 warszawskich SP, którym w 2013 roku zmieniły się kody OKE, a których nie udało się powiązać automatycznie z istniejącymi już wcześniej szkołami w bazie. Wynikom sprawdzianu z tych szkół zmieniło się id_szkoły.
  • Zalecane jest ponowne pobranie danych sprawdzianu 2013, jeśli tylko ktoś dokonuje potem analiz i/lub przekształceń wykorzystujących id_szkoly.

2014-05-12

 • Zmiany w tablicach skalowania_elementy oraz sl_parametry mające na celu umożliwienie przechowywania parametrów grup (które nie są powiązane z kryteriami oceny ani pseudokryteriami oceny):
  • Zastąpienie klucza podstawowego tablicy skalowania_elementy przez prosty klucz liczbowy.
  • Dodanie do tablic skalowania_elementy oraz sl_parametry kolumny grupowy typu bool (w tablicy sl_parametry jej wartość została ograniczona klauzulą check do NULL bądź true).
  • Dodanie do tablicy skalowania_elementy klucza obcego {parametr, grupowy} wskazującego na analogiczne kolumny w tablicy sl_parametry.
   • Aby było to możliwe, dodanie klucza „unique” na kolumny {parametr, grupowy} w tablicy sl_parametry
 • Usunięcie z bazy „gmin” będących delegaturami (występowały dla Gdańska, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia) i przepięcie wszystkich szkół im przypisanym do gminy odpowiadającej całemu miastu.
  • Zmiana wynika z tego, że z jednej strony OKE niektóre szkoły przypisują do delegatur, a inne do gminy odpowiadającej całemu miastu, a z drugiej strony w żadnej zewnętrznej bazie (kody pocztowe Poczty Polskiej, SIO) nie jest używane przypisanie do delegatur, a jedynie do całych gmin, a więc nie ma skąd zdobyć informacji o właściwej delegaturze, jeśli OKE przypisało akurat daną szkołę do gminy odpowiadającej całemu miastu. Jedynym wyjściem z sytuacji jest w takim wypadku rezygnacja z wydzielania delegatur.
  • Zalecane jest ponowne pobranie wszystkich wyników egzaminacyjnych ze wszystkich lat, jeśli w toku analiz i/lub przekształceń danych używany jest kod TERYT szkoły.

2014-04-06

 • Wciągnięcie danych maturalnych 2010-2013
 • Zmiana id_obserwacji!!!
  Id_obserwacji z danych pobieranych przed 2014-04-06 są niełączliwe z id_obserwacji z danych pobranych po 2014-04-06!
  • Zalecane jest ponowne pobranie danych i przeliczenie analiz z wykorzystaniem nowych id_obserwacji.
baza_changelog.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/12 21:50 przez t.zoltak